Kết luận thanh tra theo Quyết định số 75/QĐ-TTra ngày 29/08/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 74/QĐ-TTra ngày 29/08/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTra ngày 18/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 60/QĐ-TTra ngày 18/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 54/QĐ-TTra ngày 11/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 55/QĐ-TTra ngày 11/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về chuyển giao công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-TTra ngày 04/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-TTra ngày 04/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 46/QĐ-TTra ngày 28/06/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 24/03/2022 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Quyết định về việc thanh tra thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 91/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 84/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 89/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 90/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 83/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 82/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 79/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 78/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 76/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 77/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 75/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 74/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 73/QĐ-TTra ngày 02/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 59/QĐ-TTra ngày 02/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-TTra ngày 02/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 63/QĐ-TTra ngày 02/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 71/QĐ-TTra ngày 02/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 65/QĐ-TTra ngày 02/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 69/QĐ-TTra ngày 02/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12345678910...