Kết luận thanh tra theo Quyết định số 93/QĐ-TTra ngày 05/10/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 88/QĐ-TTra ngày 14/09/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và Nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 89/QĐ-TTra ngày 14/09/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 90/QĐ-TTra ngày 14/09/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 86/QĐ-TTra ngày 12/09/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 87/QĐ-TTra ngày 12/09/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và Nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 85/QĐ-TTra ngày 12/09/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Tiêu chuẩn Chất lượng và Nhãn hàng hóa trong kinh doanh Thiết bị điện, điện tử
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 75/QĐ-TTra ngày 29/08/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 74/QĐ-TTra ngày 29/08/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTra ngày 18/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 60/QĐ-TTra ngày 18/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành Chuyển giao công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 54/QĐ-TTra ngày 11/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 55/QĐ-TTra ngày 11/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về chuyển giao công nghệ
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-TTra ngày 04/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-TTra ngày 04/07/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 46/QĐ-TTra ngày 28/06/2022 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về đo lường
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 24/03/2022 của Giám đốc Sở KH&CN về việc Quyết định về việc thanh tra thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 91/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 84/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 89/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 90/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 83/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 82/QĐ-TTra ngày 08/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 79/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 78/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 76/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 77/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 75/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kết luận thanh tra theo Quyết định số 74/QĐ-TTra ngày 07/12/2021 của Chánh thanh tra Sở KH&CN về việc Thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12345678910...