THANH TRA SỞ

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8200 - 8132

- Fax: 0251.3825585

II. CHỨC NĂNG

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Thanh tra Sở) là một bộ phận của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai; là một tổ chức nằm trong hệ thống Thanh tra Nhà nước; là một cấp của hệ thống thanh tra Nhà nước. Thực hiện quyền hạn thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ của Sở đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, khoa học xã hội và công dân thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở và quản lý công tác thanh tra đối với các đơn vị do Sở quản lý. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo của Thanh tra Tỉnh về tổ chức nghiệp vụ thanh tra. Chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động Thanh tra Nhà nước về Khoa học và Công nghệ chỉ tuân theo pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, không một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra Khoa học và Công nghệ.

Thanh tra Sở được sử dụng con dấu riêng trong hoạt động thanh tra, trang phục qui định của nhà nước. Thanh tra Sở được sử dụng con dấu riêng.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về Khoa học và Công nghệ đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, khoa học xã hội thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra. Nội dung cụ thể gồm:

a) Thanh tra việc chấp hành quy chế quản lý và việc tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch và dự án nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ ở địa phương do Sở quản lý.

b) Thanh tra việc chấp hành quy chế trong hoạt động chuyển giao và tiếp nhận công nghệ .

c) Thanh tra việc thực hiện quy định về đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức cá nhân theo sự phân cấp.

d) Thanh tra việc chấp hành các quy định nhà nước về hoạt động Sở hữu công nghiệp. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong địa phương.

e) Thanh tra việc chấp hành các quy định nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng hàng hóa.

f) Thanh tra việc chấp hành các quy định nhà nước về An toàn và Kiểm soát bức xạ. 

3. Được quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

a) Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực quản lý của Sở; Xác minh, kết luận và kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

b) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng đơn vị Sở quản lý trực tiếp đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng

7. Yêu cầu các đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các đơn vị đó.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra Sở

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thanh tra của các đơn vị trong phạm vi quản lý của Sở.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra về Khoa học và Công nghệ trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

3. Trình Giám đốc Sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Kiến nghị Giám đốc Sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của đơn vị thuộc quyền quản lý của sở.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Giám đốc Sở, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở thực hiện pháp luật về thanh tra. Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Sở.

7. Báo cáo Giám đốc Sở, Chánh thanh tra tỉnh về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình. Kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh thanh tra tỉnh.

8. Lãnh đạo Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

 

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 • Lâm Sơn Hà
  Ngày sinh: 15/08/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

          + Chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Luật, Cử nhân Tin học

          + Ngoại ngữ: B1 Anh văn

          + Tin học: Cử nhân

  Email: hals@dost-dongnai.gov.vn

   
 • Lê Vương Quang

   

  Ngày sinh: 29/12/1982
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí; Thạc sĩ Giáo dục học

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

  Email: quanglv@dost-dongnai.gov.vn