THANH TRA SỞ

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Điện thoại: 0251.3822297 - 8132

- Fax: 0251.3825585

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở), giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khoa học và công nghệ; công tác pháp chế; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Tỉnh và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Thanh tra Sở có con dấu riêng.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Thanh tra Sở thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác thanh tra:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; tổng hợp, xử lý việc chồng chéo theo thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoặc trình Giám đốc Sở quyết định trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở và theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở.

c) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

d) Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở.

đ) Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

e) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

h) Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

i) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

k) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

l) Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

m) Trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

n) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

2. Công tác pháp chế

a) Công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Góp ý thể thức và nội dung đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng, đơn vị thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, UBND huyện, xã và các sở, ngành yêu cầu đóng góp ý kiến.

b) Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; kiến nghị, đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp xử lý theo quy định trong quá trình rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát các văn bản hành chính do Sở và các sở, ngành; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà ban hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở đề xuất với Giám đốc Sở xử lý các văn bản hành chính do Sở và các sở, ngành; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà ban hành trái với văn bản quy phạm pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và kiến thức pháp luật về khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở và thực hiên quản lý, khai thác một cách có hiệu quả.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

đ) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.

- Chủ động đề xuất tham dự các hoạt động của các phòng, ban và đơn vị thuộc Sở có liên quan đến việc thực hiện pháp luật.

e) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kim soát thủ tục hành chính, trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

g) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Sở theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

h) Công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

i) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giải đáp pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Công tác khác

Quản lý công chức, tài sản, tài liệu của Thanh tra Sở theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 • Lâm Sơn Hà
  Ngày sinh: 15/08/1984
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

          + Chuyên môn: Cử nhân Tin học, Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

          + Ngoại ngữ: B Anh văn

          + Tin học: Cử nhân

  Email: hals@dost-dongnai.gov.vn

   
 • Lê Vương Quang

   

  Ngày sinh: 29/12/1982
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụThanh tra viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí; Thạc sĩ Giáo dục học

         + Ngoại ngữ: B Anh văn

         + Tin học: B

  Email: quanglv@dost-dongnai.gov.vn

   
 • Nguyễn Nhất Quyền
  Ngày sinh: 02/02/1986
  Quê quán: Đồng Nai
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Cử nhân

  Trình độ:

           + Chuyên môn: Cử nhân Luật; Kỹ sư Công nghệ thông tin

           + Ngoại ngữ: B Anh văn

           + Tin học:

   
 • Lê Thị Huế
  Ngày sinh: 22/02/1982
  Quê quán: Thanh Hóa
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

         + Chuyên môn: Thạc sĩ ngành Luật học

         + Ngoại ngữ: B Anh Văn

         + Tin học: B

   
 • Phan Đình Châu
  Ngày sinh: 03/03/1974
  Quê quán: Quảng Ngãi
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sĩ

  Trình độ:

          + Chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

          + Ngoại ngữ: B Anh; Nhật 3

          + Tin học: Kỹ sư